top of page
Relaksujący masaż pleców
róż.png

NEO-TERAPIA

REGULAMIN KONKURSU “Wygraj bon na 2 wybrane masaże”

Regulamin konkursu “Wygraj bon na 2 wybrane masaże” z ogłoszeniem wyniku dn 01.07.2024r.

§ 1 Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu, fundatorem nagród oraz administratorem danych osobowych jest właścicielka firmy NEO-ESTETICA Agnieszka Hlebowicz z siedzibą 98-311 Ostrówek, Gwizdałki 17, zwana dalej Organizatorem.

2. Niniejszy regulamin - zwany dalej Regulaminem - określa warunki konkursu “Wygraj bon na 2 wybrane masaże” - zwanego dalej Konkursem.

3. Konkurs nie jest prowadzony, administrowany, sponsorowany ani w jakikolwiek sposób wspierany przez inne serwisy / firmy.

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest udostępnienie Organizatorowi danych osobowych osoby związanej z wylosowanym profilem. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny lecz niezbędny do odebrania nagrody. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo do dostępu do danych, ich zmiany i żądania usunięcia.

5. Konkurs ma na celu promocję Organizatora Konkursu.

6. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu, udzielaniem informacji na jego temat oraz rozstrzyganiem reklamacji pełni Organizator.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łączy teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek.

8. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora,

b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwych danych osobowych osoby związanej z wylosowanym profilem lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

§ 2 Warunki konkursu

1. Konkurs rozstrzyga się w dniu 01.03.2024r.. Termin trwania Konkursu może zostać wydłużony przez Organizatora bez modyfikacji Regulaminu.

2. Konkurs polega na spełnieniu poniższych obowiązków:

- dodaniu 5-gwiazdkowej opinii pod profilem firmy NEO-ESTETICA Agnieszka Hlebowicz w Google Maps. (wygra najpiękniejszy tekst opinii zgodnie z § 4 pkt.2 regulaminu konkursu )

(LINK: https://g.page/r/CU7ncaBSPPexEBM/review)

- posiadaniu w polubionych lub obserwowanych profilu NEO-ESTETICA na Facebooku (LINK: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557861844765)

3. Post Konkursowy będzie publikowany przez Organizatora na w/w profilu na  Facebooku oraz na profilu firmy NEO-TERAPIA Rehabilitacja Przyszłości. 

§ 3 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca pełną zdolności do czynności prawnych, posiadająca aktywne konto/profil w serwisie Facebook oraz GOOGLE, mająca w obserwowanych lub "polubionych" profil Organizatora (LINK: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557861844765))  która spełni warunki wymienione w § 2 Warunki konkursu nie później niż do dnia i godziny wskazanej jako ostateczny termin tj. 30.06.2024r godz. 20:00.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu oraz zablokowania użytkowników, którzy w jakikolwiek sposób wpływają negatywnie na proces prowadzenia Konkursu

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

4. Uczestnik Konkursu oświadcza że:

a. zapoznał się Regulaminem Konkursu i akceptuje jego treść

b. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie i ewentualnego odbioru nagrody

§ 4 Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie - zwaną dalej Nagrodą - jest wygrana bonu/vouchera na 2 wybrane masaże do wykorzystania według następujących zasad:

a. Realizacja bonu możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem umówienia wizyty pod numerem telefonu: 884633355

b. Bon ważny jest do 30.12.2024r.. Po tym okresie nie ma możliwości jego wykorzystania.

c. Bon można wykorzystać wyłącznie na 2 masaże będące w ofercie Organizatora.

d. W przypadku gdy wartość wybranych usług przewyższa wartość vouchera niezbędna jest dopłata.

e. Nie ma możliwości zamiany całości lub części wartości bonu na ekwiwalent pieniężny,ani żadne inne świadczenie czy towar.

f. Voucher nie uprawnia do korzystania z cen promocyjnych. - dotyczy cen regularnych za usługi 

 2. Konkurs będzie przeprowadzony przez Agnieszkę Hlebowicz (organizatora) w dniu 01.07.2024r. w metodzie ustalającej która z opinii google maps jest najbardziej interesująca - subiektywna ocena (wygra najpiękniejsza opinia). 

3. Przekazanie Nagrody nastąpi w momencie, gdy zwycięzca poprosi o wydanie nagrody (poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 884633355). Jeżeli się nie zgłosi, Organizator będzie dokładał wszelkich starań, by się z nim skontaktować.

 

 

§ 5 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, za pośrednictwem kontaktu telefonicznego (884633355), w terminie nie później niż do 7 (siedmiu) dni od dnia losowania Nagród.

 2. Reklamacja zgłoszona po terminie wskazanym w punkcie powyższym nie wywołuje skutków prawnych.

3. Reklamacja powinna zawierać nazwę profilu Uczestnika, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, numer telefonu do kontaktu

. 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w odpowiedź będzie przekazywana w formie kontaktu telefonicznego Uczestnika Konkursu.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród właścicielom wylosowanych kont.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności,.

4. W momencie usunięcia danych Uczestnik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i obowiązuje w okresie trwania Konkursu.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Osoby biorące udział w konkursie powinny śledzić na bieżąco zmiany regulaminu konkursu. Organizator nie ma obowiązku informowania o zmianach.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest w formie linku podanego w każdym poście na facebooku informującym o przeprowadzanym konkursie. Link do regulaminu: https://www.neo-terapia.com/regulaminkonkursu

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

bottom of page